A&M E-SHOP

Si mund të bëj porosinë e produkteve në webfaqe?

Kërkimi për produktet është shumë i thjeshtë në faqen tonë. Ju mund ta përdoni butonin kërkues në fillim të faqes, apo të zgjedhni produktet që ju interesojnë në menytë kryesore të cilat janë të ndara në 3 kategori: Femra, Meshkuj dhe Kampanjat

Pasi keni hyrë tek produktet tuaja të preferuara zgjedhni një apo më shumë produkte, madhësinë dhe ngjyrën, pastaj klikoni butonin “Shto në shportë”. Pas kësaj, klikoni në “Shiko shportën” ku drejtoheni për t’i mbushur fushat e nevojshme për ekzekutimin e pagesës.

Si bëhet pagesa? Ju mund të zgjedhni njërën nga 2 mënyrat e pagesës për porosinë tuaj

 • Paguani me para në dorë, pasi të pranoni porosinë tuaj

Adresa juaj e transportit: Gjatë plotësimit të të dhënave, kur jeni duke bërë porosi, ju kërkohen dy lloje të adresave:

 • Adresa e faturimit – që do të thotë se kush do t’a bëjë pagesën për porosinë tuaj
 • Adresa e transportit – që do të thotë se ku do të dërgohet porosia juaj.

Këto dy adresa mund të jenë të njëjta poashtu. Gjithashtu, keni mundësi që t’i ruani disa adresa të ndryshme, dhe pastaj gjatë bërjes së porosisë ju vetëm zgjedhni njërën nga adresat e ruajtura më parë.

 • Çmimi i transportit : FALAS për porositë në vlerë mbi 19.99 euro
 • Çmimi i transportit : 2 euro për porositë në vlerë nën 19.99 euro

Produktet arrin tek ju për 1-2 ditë pune

Kthimi i produktit bëhet vetëm në raste kur produkti është i dëmtuar, ose ka problem tek përshtatja e madhësisë.

 • Nëse produkti ndërrohet për shkak të defektit, duhet të këtë tiketën e brendshme, tiketën e jashtme dhe faturën e blerjës.
 • Kthimi duhet të bëhët brenda 24 orëve pas pranimit të produktit.
 • Produktin duhet ta sillni në njëren nga pikat e A&M Clothes në Kosovë, gjithashtu duhet të plotësoni një formular për kthimin/ndrrimin e produktit.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Këto kushte të përdorimit (“Kushtet”) janë të detyrueshme për të vazhduar më tutje shfrytëzimin e shërbimeve dhe produkteve të A&M Clothes. Nëse përdoruesi nuk pajtohet me këto kushtet, ai ose ajo nuk duhet të përdor ueb faqen. Kushtet e përdorimit janë një kontratë ndërmjet A&M Clothes dhe përdoruesit. Këto kushte të përdorimit përcaktojnë të drejtat e përdoruesit, të cilët duhet t’i lexojnë ato me kujdes.

Pjesa hyrëse

Ju faleminderit që keni zgjedhë të përdorni shërbimet dhe produktet e A&M Clothes!

Për të gjithë përdoruesit e interesuar, A&M Clothes  ofron platformën e avancuar online, e cila përmban një gamë të gjerë të produkteve të cilat ofrohen nga kompani të ndryshme botërore. Platforma gjithashtu ju ofron të dhëna të plota për produktet e ofruara, vlerësime të produkteve, fotografi dhe detaje tjera të rëndësishme që kanë për qëllim t’i ofrojnë konsumatorëve të A&M Clothes një pasqyrë të plotë të produkteve për të cilat janë të interesuar.

Përdoruesit do të kenë mundësi që të gjitha produktet e ofruara t’i blejnë online ndërsa  dërgesa e tyre  në adresen  e deponuar, do të bëhet sipas kushteve të përcaktuara.

Këto kushte përcaktojnë edhe rregullat mbi privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me ligjet e aplikueshme të Republikës së Kosovës.

Përdorimi i faqes A&M Clothes nënkupton pranim të plotë të kushteve të cilat janë aplikuar në tërë përmbajtjen e kësaj faqe.

Ju si përdorues e pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar “Kushtet e përdorimit” dhese  jeni dakord me detyrimet e përcaktuara në këto kushte.

Të drejtat intelektuale

Tërë përmbajtja e uebfaqes,  është në pronësi të A&M Clothes dhe trajtohet në bazë të dispozitave përkatëse të ligjit të Kosovës për të drejtën e autorit, markën tregtare dhe patentën, në lidhje me pronësinë intelektuale dhe industriale.

Nuk është e lejuar në asnjë mënyrë, modifikimi publikimi, transmetimi, transferimi, riprodhimi, shpërndarja, prezantimi, ose çdo përdorim i përmbajtjes në tërësi ose i pjesëve të faqës së internetit për qëllime tregtare apo të tjera, pa parapëlqimin me shkrim nga A&M Clothes.

Përdoruesit

Platforma nga A&m Clothes do të përdoret për qëllime të ligjshme. Përdoruesit e internetit duhet të jenë në përputhje me rregullat dhe dispozitat e legjislacionit të Republikës së Kosovës dhe të Bashkimit Evropian dhe me legjislacionin që rregullon telekomunikacionet. Nga përdoruesit presim që  të përmbahen nga çdo sjellje e paligjshme dhe abuzive/papërshtatshme që mund të ketë pasoja negative për vizitorët/përdoruesit e tjerë dhe që njëkohësisht mund të shkaktojë dëmtime apo prishje  të cilat mund të ndikojnë në mbarvajtjen e shërbimeve të A&M Clothes.

Në rast se A&M Clothes përfshihet në ndonjë çështje gjyqësore, ose i kërkohet të paguajë ndonjë lloj kompensimi si pasojë e një shkeljeje nga ana e përdoruesve të detyrimeve të tyre, përdoruesi do të kompensojnë A&M Clothes në përputhje me rrethanat.

Siguria e Faqes 

A&M Clothes do t’i ndërmarr  të gjitha masat e sigurisë  për ta mbrojtur faqen e internetit dhe platformën kundër viruseve dhe programeve  tjera me qëllim të keq duke përdorur sisteme të sigurisë për të kontrolluar qasjen në faqet e saj të internetit, si dhe për të parandaluar sulme dhe çdo veprim tjetër të paautorizuar.  Megjithate, A&M Clothes ,  nuk garanton se përmbajtja e internetit do të jetë e lirë nga viruset, gabimet dhe komponentet tjera të dëmshme dhe për rrjedhojë në asnjë rast nuk do të jenë përgjegjës për dëmet e shkaktuara në softuerë, për dëmet në të dhëna si dhe për çdo dëm tjetër i cili mund t’i  shkaktohet përdoruesit, për një nga shkaqet e mësipërme.

Të dhënat Personale.

 • A&M Clothes do të sigurohet që të gjitha të dhënat personale të grumbulluara nga vizitorët dhe përdoruesit të trajtohen në përputhje me Ligjin Nr. 03/l-172 për mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Në rastet kur A&M Clothes dyshon në vërtetësinë e personit dhe porosisë, mund t’i kërkoj përdoruesit dokument identifikimi personal, të cilin do ta fshij nga baza e të dhënave në momentin që arrihet qëllimi i kryerjes së porosisë nga përdoruesi. A&M Clothes nuk do t’ia transferoj të dhënat personale palëve të treta.

Cookies.

Cookies janë skedarë të vegjël që ruhen në kompjuterin e një përdoruesi. Ato janë të dizajnuara për të mbajtur një sasi modeste të të dhënave specifike për një klient dhe faqe interneti të veçantë dhe mund të qasen nga serveri i internetit ose kompjuteri i klientit. Kjo lejon që serveri të dorëzojë një faqe të përshtatur për një përdorues të caktuar, ose vetë faqja mund të përmbajë një skript që është i vetëdijshëm për të dhënat në cookie dhe kështu është në gjendje të bartë informacion nga vizita një faqe në faqen tjetër të internetit.

A janë të lejuara cookies në shfletuesin tim?

 • Për të kontrolluar nëse shfletuesi juaj është konfiguruar për të lejuar cookies, vizitoni kontrolluesin e cookie-s.
 • Për informacione se si të aktivizoni ose çaktivizoni cookies, shihni “Aktivizimi i cookies”.
 • Për informacione se si të fshini dhe të pastroni cookies, shihni “Fshirja e cookies”.

Kontakti

Na kontaktoni direkt nëpërmjet postës elektronike shop@am-clothes.com. Ju mund të ndryshoni dhe modifikoni preferencat tuaja të komunikimit duke u kyçur në llogarinë tuaj.

Nëse nuk dëshironi të pranoni njoftime të tilla, ju keni mundësinë që të çregjistroheni duke klikuar në linkun “çregjistrohu”.

Hyrja në fuqi e Kushteve

 • Kontrata do të konsiderohet e plotfuqishme në momentin e regjistrimit të përdoruesit në platformë dhe pranimit të kushteve të kësaj kontrate;
 • Kushtet mbesin në fuqi për aq kohë sa përdoruesi mbetet i regjistruar si përdorues i A&M Clothes, respektivisht deri në çregjistrimin e tij.

Kushtet  në blerje të produkteve

Produkte të ofruara nga A&M Clothes për shitje janë produktet të cilat janë vendosur në platformë dhe janë në dispozicion sipas specifikave të vendosura në platfomë. Për qëllime të shitjes, respektivisht blerjes së produkteve, Përdoruesi do t’i referohemi si Konsumatori.

Produktet liferohen nga A&M Clothes te Konsumatori sipas disponueshmërisë së produkteve të përcaktuara në uebfaqe.

Produkti nuk duhet të ketë asnjë të metë fizike ose juridike dhe i njëjti duhet të jetë i gatshëm për shitje te konsumatori. Pas pranimit fizik të produktit nga Konsumatori, nëse i njejti sheh se produkti përmbanë të meta, duhet që brenda një dite pune (24 orë) të organizoj kthimin e produktit të A&M Clothes për t’a zëvendësuar me produkt pa të meta. Produktet nuk mund të kthehen në A&M Clothes nga Konsumatori për faktin se konsumatorit nuk i pëlqen produkti i blerë, pa pasur produkti ndonjë defekt.

Si rregull, produkti do t’i liferohet Konsumatorit nga A&M Clothes.

 • Pagesa bëhet tek A&M Clothes; ose
 • Pagesa bëhet me para në dorë tek sherbimi postar gjatë pranimit të produktit, ose
 • Pagesa bëhet online me çdo kredit kartelë.

Në rastet kur shfaqen gabime teknike apo njerëzore në vendosje të përshkrimit të produktit në platformë, specifikacioneve apo çmimeve, konsumatori pajtohet që ajo porosi të anulohet dhe të mos ketë ndonjë detyrim shtesë të palëve ndaj njëra tjetrës sa i përket atij produkti, respektivisht asaj porosie.

Çmimi dhe faturimet e produktit

 • Çmimi i produkteve do të jetë pagesa për blerjen e produktit nga Konsumatori te A&M Clothes, e cila përfshinë tatimet.
 • Faturimin e të gjitha produkteve të shitura nëpërmjet platformës do ta bëjë A&M Clothes, për pagesë nga Konsumatori.
 • Fatura duhet të përmbajë të gjitha të dhënat e kërkuara sipas ligjeve në fuqi. Për mallrat e dërguara, zbatohen Udhëzimet Administrative të nxjerra nga Ministria e Financave, për Administratën Tatimore të Kosovës.

Mbrojtja e konsumatorëve

A&M Clothes është përgjegjës të zbatoj në tërësi dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-121 për Mbrojtjen e Konsumatorit.

A&M Clothes do të bëjë përpjekje maksimale të sigurohet që fotografitë e produktit, përshkrimi i produktit dhe të gjitha të dhënat tjera në lidhje me produktin të pasqyrojnë të vërtetën, origjinalitetin dhe paraqitjen më të qartë të mundshme të produktit, me qëllim që konsumatori të jetë plotësisht i informuar mbi produktin e ekspozuar në platformë.

Konsumatorët obligohen që çfarëdo pretendimi në lidhje me produktin t’a dorëzojnë te A&M Clothes brenda 24 orëve prej momentit të pranimit të produktit.

Ndërprerja e shërbimeve nga A&M Clothes

 • Nëse konsumatori ka përdorur politika mashtuese, A&M Clothes do të ndërprejë shërbimet e platformës dhe të çregjistroj përdoruesin, pa dhënë ndonjë arsye, me kushtin e vetëm që A&M Clothes të mos ketë ndonjë detyrim të pakryer ndaj Përdoruesit. Nëse A&M Clothes ka detyrim të pakryer ndaj Përdoruesi, A&M Clothes do ta kryej detyrimin pasi ta çregjistroj përdoruesin nga Platforma ose pas ndërprerjes së shërbimeve të platformës.

Politika e Privatësisë

Kur ju përdorni shërbimet tona ju ndani disa informata me ne.  Ne përgjigje të rregullores së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), që hyn në fuqi në Bashkimin Evropian më 25 Maj 2018, ne kemi fillluar të përditësojme Kushtet e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë. Megjithëse kjo rregullore kërkon zbatim vetëm për qytetarët në Bashkimin Evropian, ne kemi filluar t’i aplikojmë këto përditësime në nivel global duke përfshirë Kosovën.

Këto politika që rregullojnë procedurat dhe masat e sigurisë për mbledhjen e të dhënave janë në përputhje me Ligjin e aplikueshëm.

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj. Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me politikat e privatësisë ju lutem mos hezitoni të na shop@am-clothes.com.

Definimi i termeve

Në kuadër të kësaj Politike të Privatësisë termi “A&M Clothes” apo termi “Ne” nënkupton A&M Clothes.

Aty ku përdoret termi “JU” apo “JUVE” varësisht nga konteksti që përdoret nënkupton por pa u limituar: perdoruesit, blerësit, kontraktuesit dhe konsumatorët.

Kjo politikë aplikohet për çdo produkt që është lansuar nga A&M Clothes.

Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona dhe/apo duke u regjistruar për të krijuar një llogari të re, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet dhe termet e kësaj Politike të Privatësisë, njëherit autorizoni A&M Clothes që të bëjë mbledhjen, përpunimin, përdorimin, transferimin, shpalosjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale siç specifikohet në këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. Nëse ju nuk na jepni apo siguroni informacionin që kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha shërbimet tona për ju.

Ndryshimet e Politikës së Privatësisë

Ne mund ta plotësojmë dhe ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke i përditësuar plotësimet dhe ndryshimet në ueb faqen tonë.

Për më tepër nëse plotësim-ndryshimet në Politikën e Privatësisë janë të natyrës thelbësore, mospajtimi i juaj mund të çojë në ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale me ju.

Për çdo ndryshim, ju do të njoftoheni në platfomat online si p.sh: Email, Facebook, Instagram.

Mbledhja e të Dhënave Personale

Ne mund t’i mbledhim të dhënat dhe informatat tuaja personale kur ju:

 • Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;
 • Përditësoni apo shtoni të dhënat personale në llogarinë tuaj ;
 • Rastet tjera siç mund të jenë të specifikuara si më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë.

Të dhënat personale që ne mund t’i mbledhim përfshijnë si vijon:

 • Informatat identifikuese siç janë: emri dhe mbiemri, adresa, numri i telefonit, fjalëkalimi apo e-mail adresa, kur ju regjistroni për një llogari me ne.
 • Informacionet e adresës së dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacione të tjera të përdorura nga ju për të blerë ndonjë produkt apo shërbim.
 • Në disa raste, kur ju përdorni shërbimet tona, ju mund të ofroni informata personale siç mund të jenë: mosha, gjinia, interesat, përvoja, edukimi dhe preferencat tuaja.
 • Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim indentifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ju.

Të dhënat duke përdorur “cookies”

Cookie është një skedë standarde që vendoset në kompjuterin apo pajisjen tuaj. Ne mund të perdorim cookies apo teknologjitë e ngjajshme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së emailit, në menyre që të ofrojmë shërbime sa më relevante. Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi të pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje. Gjithsesi një pjesë e shërbimeve tona mund të mos funksionoj si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim cookies për mirëmbajtje të sesionit në mënyrë që të kuptojmë më mirë se si ndërveproni me shërbimet tona, si: ofrimin e sigurisë së llogarisë, personalizimin e përmbajtjes që iu shfaqim, përfshirë reklamat, apo ruajtjen e preferencave tuaja.

 • Për t’ju kontaktuar në lidhje me llogarinë tuaj, si p.sh. dërgimi i emailit për ta vërtetuar llogarinë me email apo SMS, apo për t’uau përgjigjur kur ju na kontaktoni neve.
 • Për personalizimin e reklamave dhe komunikimeve tona për qëllime marketingu;
 • Për t’i parandaluar, zbuluar, zvogëluar, dhe hetuar aktivitet mashtruese dhe ilegale;
 • Si dhe që teknikisht të kemi mundësi t‘ju shërbejmë,  për testime të algoritmeve, për të përmirësuar përvojën tuaj dhe për të hfaqur reklama sa me relevante.

Ruajtja e të dhënat e mbledhura

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme dhe janë të rëndësishme për ofrimin e sherbimeve tona, në përputhje me ligjet në fuqi.

Informatat te cilat i ndajmë

Ne nuk i shesim të dhënat e juaja. Ne i përdorim të dhënat e juaja për të ju shërbyer më mirë, si dhe për t’i shfaqur reklamat që ne mendojmë se do t‘ju pëlqejnë.

Ligji dhe interesi publik

Duke mos ju përmbajtur asgjëje që është në të kundërt të kësaj politike të privatësisë apo kontrolleve të cilat ne ndryshe mund t’iu ofrojmë, ne ruajmë, përdorim, apo shpalosim te dhënat e juaja personale nëse besojmë se janë arsyeshmerisht të domosdoshme për të qenë në përputhje me ligjin, procese rregullative, apo kërkesa qeveritare; per te mbrojtur sigurinë e cilit do person, per te mbrojtuj sigurinë dhe integritetin e platformës tone, përfshi ndihmën qe te parandalojmë spam, abuzim, apo veprime te pa lejuara ne shërbime tona, apo per te shpjeguar pse i kemi larguar përmbajtjet e llogarive prej shërbimeve tona; per te adresuar mashtrim, qeshtje te sigurisë apo qeshtje teknike; apo per te mbrojtur te drejtat tona apo pronën e atyre qe përdorin shërbimet tona. Gjithsesi, asgje ne kete politike te privatësisë nuk ka per qellim te ju kufizoje juve per mbrojtje ligjore apo kundërshtim qe ju mund te keni ndaj palëve te treta, përfshi kërkesat e qeverive per shpalosje te te dhënave personale.

Kontrollimi i të dhënat të cilat i keni ndare me ne

Ju i kontrolloni te dhënat qe i ndani me ne. Ne cdo kohe ju keni mundësi te vizitoni https://www.am-clothes.com/llogaria ku do ti keni ne dispozicion te gjitha te dhënat e juaja personale, mundësitë per t’i kufizuar, fshire apo korrigjuar te dhënat, pëlqimin e dhene, apo hequr pëlqimet paraprake apo deaktivizuar llogarinë e juaj.

Siguria

Ne mbrojmë të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknike, fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Disa nga masat mbrojtëse që ne përdorim janë firewalls dhe enkriptimi i të dhënave dhe nivele të larta të kontrollit dhe autorizimeve për qasje në të dhënat tuaja personale. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes e-mailit privacy@am-clothes.com.